سیر مطالعاتی «حوزه‌ی سایبر»

توضیحات:
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی علوم رایانه‌ای و فن‌آوری اطلاعات، به طور خاص مباحث مربوط به تئوری سیستم‌ها، آینده‌شناسی سیستم‌ها، سیستم سایبر، جامعه دیجیتالی، و ...
جلسات مربوط به این سیر مطالعاتی:
118 از کلبه کرامت - فلسفه‌ی سیستم (نظام)
26 از کلبه کرامت - قواعد سیستم
192 از کلبه کرامت - روی‌کرد نظام‌مدار (1)
193 از کلبه کرامت - روی‌کرد نظام‌مدار (2)
48 از کلبه کرامت - درآمدی بر جامعه‌سازی
49 از کلبه کرامت - روند طرح‌ریزی جامعه
65 از کلبه کرامت - جامعه‌ی اطلاعاتی (1)
180 از کلبه کرامت - جامعه‌ی اطلاعاتی (2) - مغز جهان (1) - زیرساخت قدرت نرم (1)
513 از کلبه کرامت - جامعه‌ی اطلاعاتی (3) - مغز جهان (2) - گوگل
327 از کلبه کرامت - کلبه‌ی دیجیتال
7 از کلبه کرامت - درآمدی بر طرح تطبیقی کلبه‌ی کرامت و کلبه‌ی دیجیتالی
27 از کلبه کرامت - درآمدی بر بیوسایبورگ
63 از کلبه کرامت - جامعه‌ی بیولوژیکی (1)
202 از کلبه کرامت - روی‌کرد قدرت‌مدار
174 از کلبه کرامت - دکترینولوژی قدرت نرم (2) - دکترین اقدام نامتقارن (1)
176 از کلبه کرامت - دکترینولوژی قدرت نرم (3) - دکترین اقدام نامتقارن (2)
389 از کلبه کرامت - نظام تراز
293 از کلبه کرامت - نظام‌سازی (2) - به سر عقل آمدن یک انقلاب! انعطاف یا انحراف؟ مسئله این است!
154 از کلبه کرامت - چشم‌انداز 2015 جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا
158 از کلبه کرامت - چشم انداز 2025 جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا
560 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (4)
562 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (5)
568 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (6)
361 از کلبه کرامت - علوم اقتدارآفرین (1)
470 از کلبه کرامت - علوم اقتدارآفرین (10) - نقشه‌ی دکترینولوژی