سیر مطالعاتی «تاریخ جهان»

توضیحات:
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی تاریخ، به طور خاص مباحث مربوط به تاریخ باستان، تمدن‌‌شناسی، تاریخ کلی جوامع، سیر تاریخ، روند عهد و ...