شورش ‌علیه‌ طمع‌(5)‌
راز ‌بقاء‌ آن ‌یک‌ درصد
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
حوزه: طرح‌ریزی
جلسه: 306
مدت زمان جلسه: 03:27:33
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
3
آذر
1390
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

شورش ‌علیه‌ طمع‌(5)‌ / راز ‌بقاء‌ آن ‌یک‌ درصد