شورش ‌علیه ‌طمع‌(6)
زندگی،‌ پول‌ و ‌دیگر‌ هیچ
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب - اسلام
حوزه: طرح‌ریزی
جلسه: 308
مدت زمان جلسه: 01:29:48
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
10
آذر
1390
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

شورش ‌علیه ‌طمع‌(6) / زندگی،‌ پول‌ و ‌دیگر‌ هیچ