معاونت اموات (پلت)

معاونت اموات
عنوان : معاونت اموات
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/21
کلیدواژه‌ها :
  • معاونت اموات
  • وزارت خانواده و زندگی
  • اداره کل اموات زن
  • اداره کل اموات مرد
  • اداره کل جنت برزخیان
  • اداره کل حقوق اموات
  • اداره کل طرح و برنامه اموات