نسبت‌شناسی کالچر و نیچر (پلت)

نسبت‌شناسی کالچر و نیچر
عنوان : نسبت‌شناسی کالچر و نیچر
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/03/02
کلیدواژه‌ها :
  • فیزیک
  • آرخه
  • تخنه
  • متافیزیک
  • ابژه
  • سوژه
  • نسبت‌شناسی کالچر و نیچر
  • ناتورا
  • کولتورا