روند انتقال‌شناسی در دکترین توسعه (پلت)

روند انتقال‌شناسی در دکترین توسعه
عنوان : روند انتقال‌شناسی در دکترین توسعه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/15
کلیدواژه‌ها :
 • مدرنیسم
 • تجدد
 • ترادیسیون
 • سنت
 • نواندیشی
 • نوگرایی
 • نوسازی
 • روند انتقال شناسی در دکترین توسعه
 • پیشانواندیشی
 • پیشانوگرایی
 • پیشانوسازی
 • پسانواندیشی
 • پسانوگرایی
 • پسانوسازی
 • پیشاسنت
 • پساسنت