روند انتقال‌شناسی در دکترین توسعه (پلت)

روند انتقال‌شناسی در دکترین توسعه
عنوان : روند انتقال‌شناسی در دکترین توسعه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/15
کلیدواژه‌ها : مدرنیسم | تجدد | ترادیسیون | سنت | نواندیشی | نوگرایی | نوسازی | روند انتقال شناسی در دکترین توسعه | پیشانواندیشی | پیشانوگرایی | پیشانوسازی | پسانواندیشی | پسانوگرایی | پسانوسازی | پیشاسنت | پساسنت