سطح دکترینال نهاد ریاست جمهوری (پلت)

سطح دکترینال نهاد ریاست جمهوری
عنوان : سطح دکترینال نهاد ریاست جمهوری
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/25
کلیدواژه‌ها : دکترین ملی | امنیت ملی | توسعه ملی | سطح دکترینال نهاد ریاست جمهوری | بزرگ | منفعت ملی | پیش‌رفت ملی