انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا (پلت)

انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا
عنوان : انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/06/06
کلیدواژه‌ها : سیاست | چاره | چرا | چگونه | چکس | چگاه | چجا | تصمیم | تشخیص | تفهیم | تدبیر | مصمم | تنظیم | تعلیم | تکریم | اجرا | عینی | حوزه | چه | انطباق | حسن تبیین | اجرای احسن | انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا