دکترین لسه‌فر (پلت)

دکترین لسه‌فر
عنوان : دکترین لسه‌فر
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/09/07
کلیدواژه‌ها :
 • دکترین
 • عقل
 • لسه فر
 • دکترین لسه فر
 • قله هوس فردی
 • فاعل هوس
 • نفی تبعیت از شرع و عقل مبتنی بر وحی الهی
 • تبعیت از هوای نفس خود و دیگران مبتنی بر وحی شیطانی
 • شرع
 • قله
 • وحی الهی
 • وحی شیطانی
 • هوس
 • تبعیت