دکترین لسه‌فر (پلت)

دکترین لسه‌فر
عنوان : دکترین لسه‌فر
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/09/07
کلیدواژه‌ها : دکترین | عقل | لسه فر | دکترین لسه فر | قله هوس فردی | فاعل هوس | نفی تبعیت از شرع و عقل مبتنی بر وحی الهی | تبعیت از هوای نفس خود و دیگران مبتنی بر وحی شیطانی | شرع | قله | وحی الهی | وحی شیطانی | هوس | تبعیت