دامنه‌ی دکترین دفاعی در دکترینولوژی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع قدرت سایبرنتیکی (پلت)

دامنه‌ی دکترین دفاعی در دکترینولوژی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع قدرت سایبرنتیکی
عنوان : دامنه‌ی دکترین دفاعی در دکترینولوژی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع قدرت سایبرنتیکی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/06/21
کلیدواژه‌ها :
 • اجتماعی
 • نظامی
 • سیاسی
 • اقتصادی
 • دکترین کبیر
 • ابر دکترین
 • سطح نهاد ولائی
 • سعادت امت
 • تعالی امت
 • ملی
 • نهاد جمهوری
 • دکترین امنیت توسعه فرهنگی
 • دامنه‌ی دکترین دفاعی در دکترینولوژی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع قدرت سایبرنتیکی