دامنه‌ی دکترین دفاعی در دکترینولوژی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع قدرت بیولوژیکی (پلت)

دامنه‌ی دکترین دفاعی در دکترینولوژی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع قدرت بیولوژیکی
عنوان : دامنه‌ی دکترین دفاعی در دکترینولوژی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع قدرت بیولوژیکی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/06/21
کلیدواژه‌ها :
 • منفعت
 • انرژی
 • امنیت
 • سیاسی
 • اقتصادی
 • فرهنگی
 • دکترین کبیر
 • ابر دکترین
 • فرآوری
 • سطح نهاد ولائی
 • سعادت امت
 • تعالی امت
 • ملی
 • نهاد جمهوری
 • دکترین سرزمینی
 • دامنه‌ی دکترین دفاعی در دکترینولوژی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع قدرت بیولوژیکی
 • خدماتی
 • قضایی
 • باروری
 • سلامت ملی
 • صیرورت ملی