دامنه‌ی سیستم سینمایی (پلت)

دامنه‌ی سیستم سینمایی
عنوان : دامنه‌ی سیستم سینمایی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/06/26
کلیدواژه‌ها :
  • رسانه
  • صنعت
  • سینما به مثابه هنر
  • دامنه‌ی سیستم سینمایی
  • دامنه‌ی سیستم ساده
  • مشترک
  • مرکب