سوره فجر آیات ۲۷ تا ۳۰ (آیه)

سوره فجر آیات ۲۷ تا ۳۰
عنوان : سوره فجر آیات ۲۷ تا ۳۰
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/06/29
کلیدواژه‌ها :
  • سوره فجر آیات تا
  • یا أیتها النفس المطمئنة27 ار‌جعی إلى ر‌بک ر‌اضیة مر‌ضیة28 فادخلی فی عبادی29 وادخلی جنتی30