جهان اجتماعی الوین تافلر (پلت)

جهان اجتماعی الوین تافلر
عنوان : جهان اجتماعی الوین تافلر
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/16
کلیدواژه‌ها :
 • جهان
 • مدرنیسم
 • تجدد
 • ترادیسیون
 • سنت
 • نوگرایی
 • اجتماعی
 • جهان اجتماعی الوین تافلر
 • تمدن الکترونیکی
 • موج یکم نوگرایی
 • موج یکم سنت
 • 300 سال تمدن کشاورزی
 • موج دوم نوگرایی
 • موج دوم سنت
 • 300 سال تمدن صنعتی
 • موج سوم نوگرایی
 • موج سوم سنت
 • کلبه‌ی الکترونیک
 • ۳۰ سال تمدن الکترونیکی
 • الکترونیک
 • صنعتی
 • موج
 • الوین تافلر