سرمایه‌گرایی رقابتی تطبیقی (پلت)

سرمایه‌گرایی رقابتی تطبیقی
عنوان : سرمایه‌گرایی رقابتی تطبیقی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/08/12
کلیدواژه‌ها :
  • خرید
  • عبودیت
  • حفظ حدود
  • سرمایه‌گرایی رقابتی تطبیقی
  • موجودیت غایی فرد
  • هدف غایی جامعه
  • پارادایم غیاب
  • وادی حضور
  • مالکیت درجه
  • فروش محور