دکترین تغییر (پلت)

دکترین تغییر
عنوان : دکترین تغییر
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/10/11
کلیدواژه‌ها : دکترین تغییر | إن اللـه لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم