محیط دکترینولوژی در نسبت با ساختار اداری حکومت (پلت)

محیط دکترینولوژی در نسبت با ساختار اداری حکومت
عنوان : محیط دکترینولوژی در نسبت با ساختار اداری حکومت
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/09/10
کلیدواژه‌ها :
 • دکترینولوژی
 • تکنولوژی
 • تاکتولوژی
 • استراتژیولوژی
 • نانو دکترینولوژی
 • نانو تکنولوژی
 • نانو تاکتولوژی
 • نانو استراتژیولوژی
 • میکرودکترینولوژی
 • میکرو
 • میکرو تاکتولوژی
 • میکرواستراتژیولوژی
 • ماکرودکترینولوژی
 • ماکروتکنولوژی
 • ماکروتاکتولوژی
 • ماکرواستراتژیولوژی
 • سوپردکترینولوژی
 • سوپرتکنولوژی
 • سوپرتاکتولوژی
 • سوپراستراتژیولوژی
 • محیط دکترینولوژی در نسبت با ساختار اداری حکومت
 • سطح تکنیکی
 • آخرین رده‌ی صفی
 • تابع وزراء و فرماندهان نیروها
 • سطح تاکتیکی
 • اولین رده‌ی صفی
 • سطح میانی
 • رده‌ی وزراء و فرماندهان نیروها
 • سطح استراتژیکی
 • رده‌ی قوای سه گانه‌ی حکومت
 • رئیس جمهور
 • رئیس مجلس و رئیس قضا
 • ساختار
 • حکومت
 • اداری