روند سینما در نسبت با مخاطب (پلت)

روند سینما در نسبت با مخاطب
عنوان : روند سینما در نسبت با مخاطب
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/21
جلساتی که این سند در آن استفاده شده است:
کلیدواژه‌ها :
 • ساحت
 • انسان
 • خلقت
 • حرث
 • ذرأ
 • تراب
 • نطفه
 • سویت
 • نفخت
 • حیوان
 • حالت
 • قوت
 • انسانیت
 • فرح
 • حزن
 • شرح
 • خوفیه
 • تسلیم
 • اسلام
 • مسلم
 • حب
 • بغض
 • تولی
 • تبری
 • تأنیس
 • مونس
 • سلیم
 • منیب
 • ربط
 • رعب
 • عقلیه
 • فکریه
 • ایقان
 • مؤمن
 • موقن
 • حق
 • باطل
 • هواء
 • رؤیت
 • اعمی
 • ذکریه
 • لبابیه
 • ایقاظ
 • احسان
 • موقظ
 • محسن
 • فطرت
 • روندگرا
 • نهایت
 • ضیق
 • شهویه
 • غضبیه
 • مریض
 • قسی
 • تعقل
 • تفکر
 • فراغت
 • تذکر
 • رجائیه
 • نشأت
 • اشغال
 • ربوبیت مادی
 • ربوبیت معنوی
 • ایمان یقین
 • کفر شک
 • روند سینما در نسبت با مخاطب
 • محصول‌گرا
 • کارکردگرا