دیرین‌شناسی روش (پلت)

دیرین‌شناسی روش
عنوان : دیرین‌شناسی روش
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/10/27
کلیدواژه‌ها :
 • صیرورت
 • زمان
 • تغییر
 • ثبات
 • هدایت
 • هجرت
 • رجعت
 • ولایت
 • حرکت
 • دیرین‌شناسی روش
 • حق مطلق
 • حق نسبی
 • عالم واقع