خنیای شغاف خنیای مزینه و اماره (پلت)

خنیای شغاف خنیای مزینه و اماره
عنوان : خنیای شغاف خنیای مزینه و اماره
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/08
کلیدواژه‌ها : مادی | معنوی | ساحت | انسان | حرث | ذرأ | نشآت | تراب | نطفه | سویت | نفخت | فطرت خلقت | ربوبیت | حیوان | روندگرا کارکردگرا | محصول گرا | حالت | قوت | نهایت غایت | انسانیت | صدر | فرح | حزن | شرح | ضیق رجائیه | خوفیه | نفس مسوله | نفس لوامه | تسلیم | اسلام | مسلم | شغاف | حب | بغض | تولی | تبری | شهویه غضبیه | نفس مزینه | نفس اماره | تأنیس | مونس | خنیای شغاف خنیای مزینه و اماره