محیط شرعی دکترینولوژی در نسبت با ساختار اداری حکومت (پلت)

محیط شرعی دکترینولوژی در نسبت با ساختار اداری حکومت
عنوان : محیط شرعی دکترینولوژی در نسبت با ساختار اداری حکومت
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/16
کلیدواژه‌ها :
 • دکترینولوژی
 • تکنولوژی
 • استراتژیولوژی
 • مستحب
 • مباح
 • مکروه
 • حرام
 • واجب
 • نانو دکترینولوژی
 • میکرودکترینولوژی
 • ماکرودکترینولوژی
 • ماکروتاکتولوژی
 • سوپردکترینولوژی
 • سطح تکنیکی
 • آخرین رده‌ی صفی
 • تابع وزراء و فرماندهان نیروها
 • سطح تاکتیکی
 • اولین رده‌ی صفی
 • سطح میانی
 • رده‌ی وزراء و فرماندهان نیروها
 • سطح استراتژیکی
 • رده‌ی قوای سه گانه‌ی حکومت
 • رئیس جمهور
 • رئیس مجلس و رئیس قضا
 • تکنیکی
 • محیط شرعی دکترینولوژی در نسبت با ساختار اداری حکومت
 • نانو تکنولوژی حرام
 • نانو تاکتولوژی حرام
 • نانو استراتژیولوژی حرام
 • میکروتکنولوژی حرام
 • میکرو تاکتولوژی حرام
 • میکرواستراتژیولوژی حرام
 • ماکروتکنولوژی حرام
 • ماکرواستراتژیولوژی حرام
 • سوپرتکنولوژی حرام
 • سوپرتاکتولوژی حرام
 • سوپراستراتژیولوژی حرام
 • حکومت
 • رئیس
 • مجلس
 • وزراء