دکترین ملی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع دوگانه قدرت سایبرنتیکی (پلت)

دکترین ملی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع دوگانه قدرت سایبرنتیکی
1395/11/17
دانلود با کیفیت اصلی