دکترین امنیت ملی، منافع ملی و دکترین توسعه‌ی ملی مبتنی بر منابع دوگانه‌ی قدرت سایبرنتیکی (پلت)

دکترین امنیت ملی، منافع ملی و دکترین توسعه‌ی ملی مبتنی بر منابع دوگانه‌ی قدرت سایبرنتیکی
1395/11/17
دانلود با کیفیت اصلی