دکترین سلامت ملی، منفعت ملی و صیرورت ملی مبتنی بر منابع ده‌گانه قدرت بیولوژیکی (پلت)

دکترین سلامت ملی، منفعت ملی و صیرورت ملی مبتنی بر منابع ده‌گانه قدرت بیولوژیکی
عنوان : دکترین سلامت ملی، منفعت ملی و صیرورت ملی مبتنی بر منابع ده‌گانه قدرت بیولوژیکی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/17
کلیدواژه‌ها : فلاح | انرژی | امنیت | سیاسی | اقتصادی | فرهنگی | دکترین کبیر | ابر دکترین | فرآوری | تعالی امت | توسعه ملی | سعادت | بزرگ | خدماتی | قضایی | باروری | سرزمینی | منافع | دکترین سلامت ملی | منفعت ملی و صیرورت ملی مبتنی بر منابع ده‌گانه قدرت بیولوژیکی