دکترین ملی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع ده‌گانه قدرت بیولوژیکی (پلت)

دکترین ملی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع ده‌گانه قدرت بیولوژیکی
عنوان : دکترین ملی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع ده‌گانه قدرت بیولوژیکی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/17
کلیدواژه‌ها : فلاح | منفعت | انرژی | امنیت | سیاسی | اقتصادی | فرهنگی | دکترین کبیر | ابر دکترین | فرآوری | سلامت | تعالی امت | سعادت | بزرگ | خدماتی | قضایی | باروری | صیرورت ملی | سرزمینی | دکترین ملی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع ده‌گانه قدرت بیولوژیکی