موازنه‌ی خوف و امن(اصالت توازن) (پلت)

موازنه‌ی خوف و امن(اصالت توازن)
عنوان : موازنه‌ی خوف و امن(اصالت توازن)
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/24
کلیدواژه‌ها : امنیت | ضعف | آسیب | تهدید | فرصت | خوف | سبب | موازنه‌ی خوف و امن(اصالت توازن)