مبادله‌ی فرصت و سبب(اصالت تبدیل) در شغاف (پلت)

مبادله‌ی فرصت و سبب(اصالت تبدیل) در شغاف
عنوان : مبادله‌ی فرصت و سبب(اصالت تبدیل) در شغاف
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/27
کلیدواژه‌ها : ضعف | آسیب | تهدید | فرصت | سبب | حمیت | مبادله‌ی فرصت و سبب(اصالت تبدیل) در شغاف