موازنه‌ی سکینت و حمیت (اصالت توازن) (پلت)

موازنه‌ی سکینت و حمیت (اصالت توازن)
عنوان : موازنه‌ی سکینت و حمیت (اصالت توازن)
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/27
کلیدواژه‌ها : ضعف | آسیب | تهدید | فرصت | سبب | حمیت | موازنه‌ی سکینت و حمیت (اصالت توازن)