مبادله‌ی فرصت و سبب(اصالت تبدیل) در قلب (پلت)

مبادله‌ی فرصت و سبب(اصالت تبدیل) در قلب
عنوان : مبادله‌ی فرصت و سبب(اصالت تبدیل) در قلب
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/27
کلیدواژه‌ها : رعب | ضعف | آسیب | تهدید | فرصت | سبب | رهب | مبادله‌ی فرصت و سبب(اصالت تبدیل) در قلب