حوزه‌های ثبت/اطمینان (پلت)

حوزه‌های ثبت/اطمینان
عنوان : حوزه‌های ثبت/اطمینان
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/27
کلیدواژه‌ها : هواء | ضعف | آسیب | تهدید | فرصت | اطمینان | سبب | حوزه‌های ثبت