مبادله‌ی فرصت و سبب(اصالت تبدیل) در فؤاد (پلت)

مبادله‌ی فرصت و سبب(اصالت تبدیل) در فؤاد
عنوان : مبادله‌ی فرصت و سبب(اصالت تبدیل) در فؤاد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/27
کلیدواژه‌ها : هواء | ضعف | آسیب | تهدید | فرصت | سبب | مبادله‌ی فرصت و سبب(اصالت تبدیل) در فؤاد