موازنه‌ی ثبت/اطمینان و هواء(اصالت توازن) (پلت)

موازنه‌ی ثبت/اطمینان و هواء(اصالت توازن)
عنوان : موازنه‌ی ثبت/اطمینان و هواء(اصالت توازن)
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/27
کلیدواژه‌ها : ضعف | آسیب | تهدید | فرصت | سبب | موازنه‌ی ثبت | اطمینان و هواء(اصالت توازن)