دکترین حالت (پلت)

دکترین حالت
عنوان : دکترین حالت
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/27
کلیدواژه‌ها : ایمان | صدر | فرح | حزن | شرح | شغاف | حب | بغض | تولی | تبری | یقین | کفر | شک | سلیم | ربط | رعب | فؤاد | هواء | اعمی | امنیت | عقل | قلب | ضیق | مریض | قسی | اطمینان | سکینت | خوف | رجاء | لب | اشغال | فکر | خیال | ذکر | شهوت | غضب | فارغ | رهب | خشیت | ثبت | حمیت | وجلت | رءآ | دکترین حالت | منیت