حوزه‌ی فاعل دریافت در جسم و روح (پلت)

حوزه‌ی فاعل دریافت در جسم و روح
عنوان : حوزه‌ی فاعل دریافت در جسم و روح
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/12/01
کلیدواژه‌ها :
 • رؤیت
 • تعقل
 • تفکر
 • تذکر
 • حواس
 • سمع
 • بصر
 • بدن
 • شامه
 • ذائقه
 • لامسه
 • تخیل
 • حوزه‌ی فاعل دریافت در جسم و روح
 • سامعه
 • باصره
 • ظرف درس و علم