حرکت جوهری و صیرورت جوهری (پلت)

حرکت جوهری و صیرورت جوهری
عنوان : حرکت جوهری و صیرورت جوهری
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/12/08
کلیدواژه‌ها : صیرورت | حال | زمان | جاذبه | حب | حرکت | حرکت جوهری و صیرورت جوهری | خلق ماده | جعل معنا