روند تکوین کالچر (پلت)

روند تکوین کالچر
عنوان : روند تکوین کالچر
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/03/02
کلیدواژه‌ها :
  • روند تکوین کالچر
  • نیچر
  • ابژه
  • سوژه
  • کالچر