طیف‌شناسی قدرت (پلت)

طیف‌شناسی قدرت
عنوان : طیف‌شناسی قدرت
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/03/29
کلیدواژه‌ها :
 • اختیار
 • خدا
 • روش
 • قدرت سخت
 • قهری
 • قدرت نیمه سخت
 • قدرت نرم
 • اقناعی
 • تشویقی تنبیهی
 • طیف‌شناسی قدرت
 • جبر/اجبار
 • کراهت/اکراه
 • غی/اغوا
 • رشد/ارشاد
 • متقاعد