ساختار سازمانی وزارت زکات (پلت)

ساختار سازمانی وزارت زکات
عنوان : ساختار سازمانی وزارت زکات
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/08
کلیدواژه‌ها :
 • ساختار سازمانی وزارت زکات
 • مصدق
 • معاونت بازرسی
 • معاونت آموزش و پرورش
 • معاونت فرهنگی
 • معاونت پشتیبانی
 • معاونت طرح و برنامه
 • معاونت اداری ـ مالی
 • نهاد فریضه
 • سازمان پرداخت
 • نهاد اخذ
 • سازمان دریافت