ساختار سازمانی نهاد فریضه (پلت)

ساختار سازمانی نهاد فریضه
عنوان : ساختار سازمانی نهاد فریضه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/08
کلیدواژه‌ها :
 • پرداخت
 • مصدق
 • نهاد فریضه
 • ساختار سازمانی نهاد فریضه
 • معاونت فقرا
 • معاونت مساکین
 • معاونت عاملین علیها
 • معاونت مؤلفه قلوبهم
 • معاونت رقاب
 • معاونت غارمین
 • معاونت سبیل الله
 • معاونت ابن سبیل