فهم ارزش‌مدار در دیرین‌شناسی فهم (پلت)

فهم ارزش‌مدار در دیرین‌شناسی فهم
عنوان : فهم ارزش‌مدار در دیرین‌شناسی فهم
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/08
کلیدواژه‌ها : فهم ثنویتی | فهم ارزش‌مدار در دیرین‌شناسی فهم | فهم غیر ارزشی | فهم پاگانیستی | فهم طبیعی | فهم تثلیثی | فهم ناقص | شرک آلود | فهم توحیدی | فهم کامل و جامع | فهم آیت‌مدار