دکترین امنیت ملی، فلاح ملی و توسعه‌ی ملی مبتنی بر منابع پنج‌گانه‌ی قدرت ارگانیکی (پلت)

دکترین امنیت ملی، فلاح ملی و توسعه‌ی ملی مبتنی بر منابع پنج‌گانه‌ی قدرت ارگانیکی
عنوان : دکترین امنیت ملی، فلاح ملی و توسعه‌ی ملی مبتنی بر منابع پنج‌گانه‌ی قدرت ارگانیکی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/09
کلیدواژه‌ها : دکترین فرهنگی | دکترین کبیر | دکترین سعادت امت | دکترین تعالی امت | دکترین بزرگ | دکترین سیاسی | دکترین اقتصادی | دکترین اجتماعی | ابر دکترین | دکترین ملی | دکترین امنیت ملی | دکترین فلاح امت | دکترین پیش‌رفت ملی | دکترین امنیت ملی، فلاح ملی و توسعه‌ی ملی مبتنی بر منابع پنج‌گانه‌ی قدرت ارگانیکی | دکترین منفعت ملی | دکترین نظامی