انقلاب‌های ایدئولوژیک اکونومی (پلت)

انقلاب‌های ایدئولوژیک اکونومی
عنوان : انقلاب‌های ایدئولوژیک اکونومی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/23
کلیدواژه‌ها :
 • مارکسیسم
 • انقلاب‌های ایدئولوژیک اکونومی
 • حذف بازار آزاد
 • حذف نظام طبقاتی
 • ادغام اقتصاد در سیاست
 • تز ـ مرکانتیلیسم
 • سنتز مارکسیسم
 • اصالت دولت
 • ناسیونالیسم اقتصادی
 • اقتصاد تابعی از سیاست
 • بورژوای خام
 • بازار تابعی از دولت
 • آنتی تز لیبرالیسم
 • اصالت بازار
 • اصالت مالکیت خصوصی
 • جدایی اقتصاد از سیاست
 • بورژوازی ناب
 • استقلال بازار از دولت
 • ایجاد نظام طبقاتی
 • بازار آزاد مبتنی بر لسه‌فر