چرخه احساسات در نقشه‌ی پلاتچیک (پلت)

چرخه احساسات در نقشه‌ی پلاتچیک
عنوان : چرخه احساسات در نقشه‌ی پلاتچیک
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/24
کلیدواژه‌ها :
 • منفعت
 • صدر
 • حزن
 • تسلیم
 • شغاف
 • رعب
 • قلب
 • نفرت
 • اعتماد
 • ملامت
 • عشق
 • تحسین
 • سکینت
 • خوف
 • لذت
 • تجاوز
 • تعجب
 • وحشت
 • غم
 • خوش‌بینی
 • انکار
 • چرخه احساسات در نقشه‌ی پلاتچیک
 • حظ
 • مراقبت
 • غیظ
 • پیش‌دستی
 • عصبانیت
 • تحیر
 • انزجار
 • غصه
 • اقبال
 • اذیت
 • گیجی
 • بهت
 • تحقیر
 • حسرت