تئوری ساختار چرخه‌ای ارزش‌ها (پلت)

تئوری ساختار چرخه‌ای ارزش‌ها
عنوان : تئوری ساختار چرخه‌ای ارزش‌ها
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/24
کلیدواژه‌ها : عمل | اندیشه | امنیت | طبیعت | سنت | اجتماعی | رشد | شخصی | قدرت | برانگیختگی | محافظت | لذت‌گرایی | تئوری ساختار چرخه‌ای ارزش‌ها | تمرکز شخصی | پذیرای تغییر | خودارتقایی | خود مراقبتی | مراقبت | خودگردانی | موفقیت | تسلط | منابع | چهره | وجهه | اضطراب ـ رها | اضطراب ـ اجتناب | تمرکز اجتماعی | خودفراروی | انطباق و هم‌نوایی | نقش‌ها | درون شخصی | فروتنی | خیرخواهی | قابلیت اعتماد | جهان شمول‌گرایی | نگرانی | رواداری