زنجیره‌ی ارزش‌های انگیزشی انسان از نگاه شوارتز (پلت)

زنجیره‌ی ارزش‌های انگیزشی انسان از نگاه شوارتز
عنوان : زنجیره‌ی ارزش‌های انگیزشی انسان از نگاه شوارتز
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/24
کلیدواژه‌ها : اندیشه | انطباق | امنیت | طبیعت | اجتماعی | رشد | شخصی | قدرت | خودبنیاد | اقدام | محافظت | لذت‌گرایی | پذیرای تغییر | خودارتقایی | زنجیره‌ی ارزش‌های انگیزشی انسان از نگاه شوارتز | فراغت از اضطراب | خود مراقبتی | اجتناب از اضطراب | مراقبت | تسلط | منابع | وجهه | فروتنی | خیرخواهی | قابلیت اعتماد | شخصی‌محور | اجتماعی‌محور | خود فراروی | تحریک | دست‌یابی | رسوم(سنت) | قوانین | جهانی‌گرایی | تحمل | دلواپسی