جهان پولس مقدس انطباق غرب فلسفی ـ کلامی با تثلیث مصری ـ یونانی (پلت)

جهان پولس مقدس انطباق غرب فلسفی ـ کلامی با تثلیث مصری ـ یونانی
عنوان : جهان پولس مقدس انطباق غرب فلسفی ـ کلامی با تثلیث مصری ـ یونانی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/30
کلیدواژه‌ها : وجود | هستی | لوگوس | پدر | پسر | روح القدس | ایزیس | هوروس | عنصر عینی-کیفیت | عدد-کمیت | سراپیس | جهان پولس مقدس انطباق غرب فلسفی ـ کلامی با تثلیث مصری ـ یونانی