طیف شناسی سیستم های فیزیکی در مکتب یکم (پلت)

طیف شناسی سیستم های فیزیکی در مکتب یکم
عنوان : طیف شناسی سیستم های فیزیکی در مکتب یکم
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/09/17
کلیدواژه‌ها :
 • انسان
 • تکنیک
 • مکانیکی
 • سیطره
 • ارگانیکی
 • سایبرنتیکی
 • بیولوژیکی
 • اکولوژیکی
 • طیف شناسی سیستم های فیزیکی در مکتب یکم
 • طیق سیستم
 • تکنیک تحت سیطره‌ی انسان
 • انسان تحت سیطره‌ی تکنیک
 • روح سیستم
 • تکنوکراسی
 • بورو تحت سیطره‌ی انسان
 • انسان تحت سیطره‌ی بورو
 • بوروکراسی
 • مدار کنترل تحت سیطره‌ی انسان
 • انسان تحت سیطره‌ی‌مدار سایبر
 • سایبوکراسی
 • جان تحت سیطره‌ی انسان
 • انسان تحت سیطره‌ی جان
 • بیوکراسی
 • محیط زیست تحت سیطره‌ی انسان
 • انسان تحت سیطره‌ی محیط زیست
 • اکوکراسی
 • محیط
 • مکتب
 • سایبر
 • فیزیکی
 • طیف‌شناسی
 • جان
 • زیست