طیف شناسی سیستم های فیزیکی در مکتب یکم (پلت)

طیف شناسی سیستم های فیزیکی در مکتب یکم
عنوان : طیف شناسی سیستم های فیزیکی در مکتب یکم
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/09/17
کلیدواژه‌ها : انسان | تکنیک | مکانیکی | سیطره | ارگانیکی | سایبرنتیکی | بیولوژیکی | اکولوژیکی | طیف شناسی سیستم های فیزیکی در مکتب یکم | طیق سیستم | تکنیک تحت سیطره‌ی انسان | انسان تحت سیطره‌ی تکنیک | روح سیستم | تکنوکراسی | بورو تحت سیطره‌ی انسان | انسان تحت سیطره‌ی بورو | بوروکراسی | مدار کنترل تحت سیطره‌ی انسان | انسان تحت سیطره‌ی‌مدار سایبر | سایبوکراسی | جان تحت سیطره‌ی انسان | انسان تحت سیطره‌ی جان | بیوکراسی | محیط زیست تحت سیطره‌ی انسان | انسان تحت سیطره‌ی محیط زیست | اکوکراسی | محیط | مکتب | سایبر | فیزیکی | طیف‌شناسی | جان | زیست