روند معماری سیستم در دکترینولوژی (پلت)

روند معماری سیستم در دکترینولوژی
عنوان : روند معماری سیستم در دکترینولوژی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/09/21
کلیدواژه‌ها : روند | سیستم | دکترینولوژی | روند معماری سیستم در دکترینولوژی | ایجاد سیستم | بسط سیستم | حفظ وضع موجود سیستم | بهبود اضطراری سیستم | بهبود اساسی سیستم | حفظ | بسط | معماری | بهبود | اضطراری | وضع