روند معماری سیستم در دکترینولوژی (پلت)

روند معماری سیستم در دکترینولوژی
عنوان : روند معماری سیستم در دکترینولوژی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/09/21
کلیدواژه‌ها :
 • روند
 • سیستم
 • دکترینولوژی
 • روند معماری سیستم در دکترینولوژی
 • ایجاد سیستم
 • بسط سیستم
 • حفظ وضع موجود سیستم
 • بهبود اضطراری سیستم
 • بهبود اساسی سیستم
 • حفظ
 • بسط
 • معماری
 • بهبود
 • اضطراری
 • وضع