سوره ممتحنه آیه 12 (آیه)

سوره ممتحنه آیه 12
عنوان : سوره ممتحنه آیه 12
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/08/05
کلیدواژه‌ها : سوره ممتحنه آیه 12 | یا أیها النبی إذا جاءک المؤمنات یبایعنک على أن لا یشر‌کن باللـه شیئا ولا یسر‌قن ولا یزنین ولا یقتلن أولادهن ولا یأتین ببهتان یفتر‌ینه بین أیدیهن وأر‌جلهن ولا یعصینک فی معر‌وف فبایعهن واستغفر‌ لهن اللـه إن اللـه غفور‌ ر‌حیم